نمایش فایل@بررسی تأثیر فرسودگی شغلی و عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی@

بررسی تأثیر فرسودگی شغلی و عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی|32011296|rfj40085887|رفتار شهروندی سازمانی,عدالت سازمانی,پایان نامه بررسی تأثیر فرسودگی شغلی و عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی,فرسودگی شغلی و مدلسازی معادلات ساختاری,پروژه بررسی تأثیر فرسودگی شغلی و عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی
در این مطلب از سایت شما فایل با عنوان بررسی تأثیر فرسودگی شغلی و عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی را مشاهده می نمایید. تحقیق حاضر با عنوان از سری تحقیق های رشته مدیریت
میباشد. این تحقیق در 137صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش)
در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق
آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================
تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com
info@neginfile.ir

===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:

چکیده

هدف از مطالعه حاضر بررسی تأثیر عدالت سازمانی و فرسودگی شغلی بر رفتار شهروندي سازماني است.جامعه آماری این تحقیق اداره کل سازمان جهاد کشاورزی استان فارس می باشد بر این اساس182 نفر از کارکنان این سازمان توسط روش نمونه برداری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند.این تحقیق از نظر هدف كاربردي ، از نظر روش گردآوري داده ها، توصيفي-پیمایشی و از حيث تأثير بين متغيرهاي تحقيق از نوع همبستگي و علّی است .براي سنجش رفتار شهروندي سازماني از پرسشنامه پودساکف(2000) ، براي سنجش عدالت پرسشنامه نیهوف و مورمن(1993) و برای سنجش فرسودگی شغلی پرسشنامه مزلاچ(1996) بومی سازی شده و مورد استفاده قرار گرفت. رابطه ي ميان ادراك از عدالت سازمانی و فرسودگی شغلی با رفتار شهروندي سازماني از طريق روش گام به گام با استفاده از نرم افزارSPSS21 و همچنین با استفاده از نرم افزار lisrel8.8 جهت بررسی رابطه علی بین متغیرها از مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتيجه ي تحقيق نشان داد كه رابطه ي بين فرسودگی شغلی و رفتار شهروندی سازمانی معني دار و منفی است و ادراك از عدالت سازماني تأثیر مثبتی بر روی رفتار شهروندی داشته و می تواند رابطه بین فرسودگی شغلی و رفتار شهروندی سازمانی را تعدیل کند.

مقدمه
شرايط كاملاً متحول و حاكم بر سازمان ها، افزايش رقابت و لزوم اثربخشي آن ها در چنين شرايطي، نياز آن ها را به نسل ارزشمندي از كاركنان، بيش از پيش آشكار نموده است، نسلي كه از آن ها به عنوان سربازان سازماني ياد مي شود. اين كاركنان بي ترديد، وجه مميز سازمان هاي اثربخش از غيراثربخش هستند چرا كه سازمان را موطن خود مي دانند و براي تحقق اهداف آن، بي هيچ چشم داشتي افزون بر نقش رسمي خود عمل نموده و از هيچ تلاشي دريغ نمي كنند. امروزه از تلاش هاي فراتر از حد انتظار، داوطلبانه، سودمند و مفيد، تحت عنوان رفتارهاي افزون بر نقش يا رفتارهاي شهروندي سازماني ياد مي كنند. اكثر مديران نيز خواهان كاركناني هستندكه بيش از وظايف شرح شغل خود فعاليت مي كنند. آن ها به دنبال كاركناني هستند كه به فراسوي انتظارات مي روند، به ميل و خواست خود به رفتارهايي دست مي زنند كه جزو وظايف رسمي شغلي شان نيست و به طور كلي رفتارشهروندي سازماني بالايي دارند. چنين رفتارهايي (نقشي و فرانقشي) براساس ادراك از واقعيت شکل مي گيرد نه خود واقعيت. در اين راستا، چنانچه ادراك افراد از واقعيت بر مبناي انصاف و عدالت باشد رفتارهاي فرانقشي يا رفتارهاي شهروندي سازماني(رفتار) بروز پيدا خواهد كرد(رامين مهر، هاديزاده مقدم و احمدی،1388: 66و67). با بي عدالتي و توزيع غيرمنصفانه دستاوردها و ستاده هاي سازمان، موجب تضعيف روحيه كاركنان و تنزل روحيه تلاش و فعاليت در آنان مي شود، بنابراين رعايت عدالت، رمز بقاء و پايداري جريان توسعه و پيشرفت سازمان و كاركنان آن است (بهلولي زيناب، علوي متين و درخشان مهرباني،1389: 74).
از طرفی فرسودگي شغلي يك سندرم روان شناختي است و بيشتر در مشاغلي ديده مي شود كه فرد ساعات زيادي را در تماس نزديك با اشخاص ديگر سپري مي نمايد. فرسودگي شغلي داراي سه وجه فرسودگي جسماني، فرسودگي عاطفي و فرسودگي رواني است. اعتقاد بر اين است كه فرسودگي شغلي عواقب سختي را به دنبال دارد؛ كاركناني كه دچار اين نوع پيامدها مي شوند نه تنها ممكن است شغل خود را رها كنند بلكه احتمال دارد از حرفه و تخصص خود نيز دست بكشند. فرسودگي به ويژه در مشاغلي كه زير مجموعه گروه خدمات انساني قرار مي گيرند آثار خود را بيشتر نشان مي دهد(حقيقي زاده،دريايي پور،قاسم زاده و ظهيري،1391: 43).

فهرست مطالب

فصل اوّل: مقدمه
1-1 )بیان مسئله تحقیق 3
1-2 )اهمیت و ضرورت موضوع 5
1-3 )اهداف تحقیق 8
1-4 )سؤال های تحقیق 8
1-5 )تعریف متغیرهای تحقیق 9
1-5-1) رفتار شهروندی سازمانی 9
1-5-2)عدالت سازمانی 10
1-5-3)فرسودگی شغلی 12

فصل دوّم: ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق
مقدمه 14
2-1) مبانی نظری 15
2-1-1) رفتار شهروندی سازمانی 15
2-1-1-1) تعاریف رفتار شهروندی سازمانی 15
2-1-1-2) انواع رفتار شهروندی سازمانی 17
2-1-1-3)مدل های رفتار شهروندی سازمانی 18
2-1-1-4)عوامل تأثيرگذار بر رفتار شهروندی سازمانی 25
2-1-1-5) ویژگی های رفتار شهروندی سازمانی 26
2-1-1-6) سیاست های تشویق رفتارهای شهروندی سازمانی 27
2-1-1-7) رفتارهای ضد شهروندی سازمانی 28
2-1-1-8) پیامدهای بکارگیری رفتار شهروندی سازمانی در سازمان 28
2-1-1-8-1)بهبود عملکرد سازمانی 29
2-1-1-8-2) کاهش ترک خدمت 29
2-1-1-8-3) افزایش اثربخشی سازمانی 30
2-1-1-8-4) تسهیم دانش 30
2-1-1-8-5) بهبود کیفیت خدمات 30
2-1-1-8-6) افزایش سرمایه اجتماعی 31
2-1-2)عدالت سازمانی 31
2-1-2-1) تعریف عدالت سازمانی 31
2-1-2-2)تاریخچه عدالت سازمانی 32
2-1-2-3)انواع عدالت سازمانی 32
2-1-2-3-1)عدالت توزيعي 32
2-1-2-3-2) عدالت رويه اي 33
2-1-2-3-3) عدالت مراوده ای 36
2-1-2-4) مروری بر اصول عمومی عدالت سازمانی 38
2-1-2-5) عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی 38
2-1-2-5-1) مدل های عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی 39
2-1-3)فرسودگی شغلی 41
2-1-3-1)تعاریف فرسودگی شغلی 41
2-1-3-2) تاریخچه فرسودگی شغلی 42
2-1-3-3)ابعاد فرسودگی شغلی 43
2-1-3-3-1)خستگی عاطفی 44
2-1-3-3-2) نگرش منفی 44
2-1-3-3-3) کاهش عملکرد فردی 45
2-1-3-4)مراحل فرسودگی شغلی 45
2-1-3-5)علل ایجاد فرسودگی شغلی 46
2-2)پیشینه تحقیق 47
2-2-1) تحقیقات داخلی 47
2-2-2) تحقیقات خارجی 54
2-3) چارچوب نظری 58
2-4) مدل مفهومی 58
2-5) فرضیه های تحقیق 59
2-6) تعریف عملیاتی متغیرها 59
2-6-1) رفتار شهروندی سازمانی 59
2-6-2) عدالت سازمانی 60
2-6-3) فرسودگی شغلی 60

فصل سوم : روش شناسی تحقیق
مقدمه 63
3-1) روش تحقیق 63
3-2) قلمرو تحقیق 64
3-3) جامعه آماری÷ 64
3-4) نمونه گیری و حجم نمونه 64
3-5) ابزار گردآوری داده ها و رابطه آن با مدل تحقیق 65
3-5-1) مقیاس رفتارشهروندی سازمانی 65
3-5-2) مقیاس عدالت سازمانی 66
3-5-3) مقیاس فرسودگی شغلی 67
3-6) روایی و پایایی ابزار تحقیق 67
3-7) روش جمع آوری اطلاعات 68
3-8)روش تجزیه و تحلیل داده ها 69

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه 75
4-1)یافته های تحقیق 75
4-1-1)یافته های توصیفی 75
4-1-2)یافته های استنباطی 77
4-1-2-1) بررسی سؤالات تحقیق 77
4-1-2-2) بررسی فرضیه های تحقیق 94
4-1-2-2-1)آزمون فرضیه ها 95

فصل پنجم: نتایج و پیشنهادات
مقدمه 98
5-1)بحث و نتیجه گیری 98

مطالب دیگر:
🔍موتورهای الكتریكی🔍سنسورهای فشار🔍پاورپوینت آمادگی جسمانی ، رشته تربیت بدنی همراه با تصاویر آموزشی🔍پاورپوینت مفهوم بنیادی در امنیت شبکه و دیواره آتش (Firewall) همراه با تصاویر آموزشی🔍پاورپوینت مدیریت علف های هرز بقولات (حبوبات) همراه با تصاویر آموزشی🔍پاورپوینت معرفی حرفه تجارت الکترونیک در اینترنت همراه با تصاویر آموزشی🔍پاورپوینت مشارکت و تعلیم و تربیت ، رویکرد سکوسازی🔍پاورپوینت سمینار درس فیزیک ، فیزیک حالت جامد ، ابررسانا🔍پاورپوینت فیزیولوژی تکمیلی کم آبیاری Deficit irrigation🔍پاورپوینت نظام آموزش كاركنان شهرداری و سازمان های وابسته🔍پاورپوینت مبانی نظریه کوانتومی همراه با تصاویر آموزشی🔍پاورپوینت نور موجی ، تداخل و پراش همراه با تصاویر آموزشی🔍پاورپوینت خلاصه حسابرسی (1)🔍پاورپوینت نیروگاه های بادی همراه با تصاویر آموزشی🔍پاورپوینت بررسی انتقال حرارت و جرم در مبدل های حرارتی غیر همسو همراه با تصاویر آموزشی🔍پاورپوینت بررسی شبكه تلفن ثابت شهری در برنامه چهارم توسعه همراه با تصاویر آموزشی🔍پاورپوینت درس قرائت عربی (1) رشته زبان و ادبیات فارسی🔍پاورپوینت معرفی و راهنمایی كلی طرح درس «انواع ادبی» و جایگاه آن در میان درس‌ های دیگر🔍پاورپوینت مدار های الکتریکی مدار های مرتبه اول به همراه تصاویر آموزشی🔍پاورپوینت كارگاه آموزشی كاربرد های روان شناسی در ورزش🔍پاورپوینت سمینار درس مكاترونیک (Ultrasonic Sensors ) به همراه تصاویر آموزشی🔍پاورپوینت درس برنامه ریزی روستایی در ایران به همراه تصاویر آموزشی🔍پاورپوینت انواع LCD (متنی – گرافیكی) به همراه تصاویر آموزشی🔍پاورپوینت سمینار درس روش تولید ، انواع چرخ دنده ، شکل هندسی و روابط چرخ دنده ها به همراه تصاویر آموزشی🔍پاورپوینت بررسی ویدئو به همراه تصاویر آموزشی