نمایش فایل@مبانی نظری و پیشینه یادگیری سازمانی و بهره وری منابع انسانی@

مبانی نظری و پیشینه یادگیری سازمانی و بهره وری منابع انسانی|40249489|rfj40085887|مبانی نظری و پیشینه یادگیری سازمانی و بهره وری منابع انسانی
در این مطلب از سایت شما فایل با عنوان مبانی نظری و پیشینه یادگیری سازمانی و بهره وری منابع انسانی را مشاهده می نمایید.

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

مقدمه ......................................................

18

2-1 بخش اول : یادگیری سازمانی ............

19

2-1-1 مقدمه .............................................................

19

2-1-2 تعریف یادگیری و عناصر آن ............................

21

2-1-3 تعاریف یادگیری سازمانی .......................................

22

2-1-4 نظریه پردازان یادگیری سازمانی ..........................

24

2-1-5 ویژگی های یادگیری سازمانی ............................

25

2-1- 6 فرایند یادگیری سازمانی ...............................

26

2-1-6-1کسب دانش ...................................................

26

2-1-6-2 توزیع اطلاعات .........................................

26

2-1-6-3 تفسیر اطلاعات ..........................................

28

2-1-6- 4 حافظه سازمانی ..............................................

29

2-1-7 یادگیری سازمانی و سازمان یاد گیرنده ............

31

2-1-8 ایجاد یك سازمان یادگیرنده ....................

33

2-1-9 ابعاد یادگیری سازمانی ..................................

35

2-1-10 مهارت های پنج گانه لازم برای ایجاد یادگیری سازمانی ....

35

2-1-11 مولفه های یادگیری سازمانی ............................

36

2-1-12 سه مدل یادگیری سازمانی در تشخیص فرصت كارآفرینانه ...

38

2-1-12-1 یادگیری ادراكی در فاز اكتشاف ..................

40

2-1-12-2 یادگیری رفتاری در فاز شكل گیری ...........

42

2-1-12-3 یادگیری اجرایی در طول هر دو فاز تشخیص فرصت .

44

2-1-13 تشخیص فرصت از طریق یادگیری ......................

46

2-1-13-1 تشخیص فرصت از طریق یادگیری ادراكی ......

46

2-1-13-2 تشخیص فرصت از طریق یادگیری رفتاری ............

47

2-1-13-3 تشخیص فرصت از طریق یادگیری اجرایی .......

48

2-1-14 تاریخچه سازمان یادگیرنده .................

49

2-1-15 تعاریف سازمان یادگیرنده .....................................

51

2-1- 16ویژگی های سازمان یادگیرنده .........................

51

2-1-17 ایجاد یك سازمان یادگیرنده ...............................

52

2-1- 18 اهمیت سازمان یادگیرنده ....................

54

2-1-19 تفاوت بین یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده ...

54

2-1-20 تفاوت سازمان های سنتی با سازمان های یادگیرنده ..

56

2-1-21 راهبردهای گسترش سازمان یادگیرنده ........

59

2-1-22 موانع بکار گیری یادگیری سازمانی .......

61

2-1-23 مهارت های پنج گانه لازم برای ایجاد یادگیری سازمانی ...

61

2-1-24 مولفه های یادگیری سازمانی ...........................

62

2-2 بخش دوم : بهره وری منابع انسانی ...............

65

مقدمه .............................................................

65

2-2-1بهره وری ...............................................................

66

2-2-2تاریخچه بهره وری .............................................

67

2-2-3 عوامل پنج گانه مؤثر بر بهره وری .......................

68

2-2-4 عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی كار ...............

70

2-2-5عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی انسانی .............

71

2-2-6مدل ACHIEVE .....................................................

72

2-2-7 تأثیر حقوق و دستمزد بر بهره وری ............................

74

2-2-8 شرایط لازم برای بهبود بهره وری نیروی انسانی در سازمان­ها ..

75

2-2-9 اندازه­گیری بهره­وری .........................................

77

2-3 چندی درباره سازمان مورد پژوهش ....................

78

2-3-1 تعریف شهرداری .........................................

2-3-2 شهرداری محلات ...........................................

78

79

2-4 پیشینه پژوهش ................................

80

2-4-1 تحقیقات انجام گرفته در خارج از کشور ...........

80

2-5 جمع بندی ..............................................

84

منابع فارسی:

1ـ اسدی، اصغرو دیگران ، 1379 ، سازمان یادگیرنده ، طرح تحقیق برای پروژه تدوین لایحه وزارت علوم – تحقیقات و فناوری

2ـ الحسینی، سید حسن ،1380 ، چاپ اول ، سنجش بالندگی سازمانها با رویكرد تحلیلی- كاربردی، تهران؛ نشر بهاریه.

3ـ الوانی، سید مهدی ، 1382،سازمانهای یاد دهنده ،نسل جدید سازمانهای یادگیرنده، فصلنامه علمی، تخصصی مدیریت و توسعه، شماره 18، تهران: انتشارات موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت.

4ـ ایران نژاد ،سلیمان،1378، چاپ اول ، مدیریت در آینده – قرن 21

–آموزشی تدبیر ،1376، شماره 20 ، صفحه 12-75

6ـ حیدری تفرشی، غلامحسین و دیگران ، 1381، نگرشی نوین به نظریات سازمان و مدیریت در جهان امروز، تهران؛ نشر فراشناختی اندیشه.

7ـ دفت ، ریچارد ال ، 1380، تئوری و طراحی سازمان ، ترجمه علی پارسیان و محمد اعرابی ،تهران:انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی

8ـ رضایی کلید بری ، علیخان گرگانی ، سلیمی وحمید رضا و روح الله و سعید باقر، 1391

بهره وری منابع انسانی (با تاکید بر مفاهیم ،مدل ها و عوامل موثر )، چاپ ابریشم ، جلد یک

9ـ رهنورد، فرج ا…، 1378، یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده، فصلنامه علمی –كاربردی مدیریت دولتی ، شماره 43 ، تهران، مركز آموزش مدیریت دولتی.


مطالب دیگر:
📌ترجمه مقاله شبیه‌سازی مونته کارلو برای بررسی قابلیت‌ اطمینان سیستم‌های اضطراری و آماده به کار (standby)📌ترجمه مقاله فرایندهای نیمه مارکوف برای ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم قدرت با کاربرد در منبع تغذیه بدون وقفه (UPS)📌ترجمه مقاله تکنیکی برای ارزیابی بهبود قابلیت اطمینان حاصل از سیستم‌های ذخیره انرژی📌ترجمه مقاله یافتن میزان ذخیره پشتیبان بر اساس قابلیت اطمینان📌ترجمه مقاله جایابی بهینه SVC و TCSC برای بهبود پایداری ولتاژ و کاهش تلفات سیستم قدرت با استفاده از ترکیب الگوریتم ژنتیک باینری و بهینه‌سازی ازدحام ذر📌ترجمه مقاله طرح کنترل جریانِ فیدبکِ ولتاژ برای عملکرد حالت گذرای بهبودیافتۀ درایوهای ماشین سنکرون مغناطیس دائم📌ترجمه مقاله شبکه دیجیتال: شبکه‌های الکتریکی قابل ارتباط آینده📌ترجمه مقاله روش الگوریتم جهش ترکیبی قرباغه برای حل مساله مشارکت واحد سودمحور با محدودسازی انتشار (آلاینده‌ها)📌ترجمه مقاله تحلیل تلفات عملکردی نیروگاه‌های برق حرارتی در آلمان📌ترجمه مقاله کنترل اولیه توسط تجهیزات روشن/ خاموش سمت بار📌ترجمه مقاله الکترونیک صنعتی در مسیر آینده📌ترجمه مقاله حلقه قفل فاز (PLL) براساس حذف هارمونیک‌های انتخابی برای کاربردهای بهره‌برداری📌ترجمه مقاله تخمین و کمینه‌سازی هارمونیک‌ها در سیستم توزیع 13 باس IEEE📌ترجمه مقاله پیاده‌سازی و مقایسه انواع طرح‌های حذف بار زیرفرکانس📌ترجمه مقاله جبرانسازی دینامیکی توان راکتیو در خطاهای گوناگون در سیستم قدرت📌ترجمه مقاله مصرف هوشمند برای تنظیم فرکانس📌ترجمه مقاله انتشار ابتکار نسل‌های متوالی با دینامیک سیستم📌ترجمه مقاله تحلیل اثر پسخورد برای توسعه فناوری‌های نوین با تمرکز بر روی خودروی سبز📌ترجمه مقاله طرح هماهنگ کنترلر TCSC و PSS با بکارگیری تکنیک بهینه‌سازی ازدحام ذرات📌ترجمه مقاله جایابی بهینه جبرانساز استاتیک Var (SVC) برای افزایش پایداری ولتاژ تحت شرایط وقوع حادثه از طریق الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات(PSO)📌ترجمه مقاله طرح هماهنگ مقاوم کنترلرهای PSS و STATCOM برای میراکردن نوسانات سیستم قدرت📌ترجمه مقاله مدلسازی و تست یک مبدل انرژی بادی خودکفای مبتنی بر ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم📌ترجمه مقاله ارزیابی پایداری ولتاژ در حضور ادوات D-FACTS واقع در مکان‌های بهینه📌ترجمه مقاله تحلیل نرخ خطای بیت در مخابرات وایمکس در سرعت‌های خودرو با استفاده از مدل محوشوندگی ناکاگامی m📌ترجمه مقاله ترکیب یک سیستم هیبرید باتری و پیل سوختی با یک شبکه توزیع