نمایش فایل@ارزیابی چارچوبهای معماری سازمانی در دولت الكترونیك@

ارزیابی چارچوبهای معماری سازمانی در دولت الكترونیك|41014150|rfj40085887|ارزیابی چارچوبهای معماری سازمانی در دولت الكترونیك
در این مطلب از سایت شما فایل با عنوان ارزیابی چارچوبهای معماری سازمانی در دولت الكترونیك را مشاهده می نمایید.

چكیدهتوسعه سیستمهای دولت الكترونیك با چالشها و مسائل زیادی مانند مجتمع سازی، پیچیدگی و نبود استانداردها رو به رو است.معماری سازمانی یك ابزار كارآمد برای غلبه بر این چالشها در نظر گرفته شده و یكی از مراحل مهمی كه باید مورد توجه قرار گیرداست. چارچوبهای بسیاری وجود دارند كه توصیه شدند اما آنها در محتوا و (EAF) انتخاب یك چارچوب معماری سازمانی مناسبببینده نهایی متفاوت هستند. در این مقاله یك ارزیابی از چهار چارچوب معماری گسترده را ارائه میدهیم. ما معیارهایی را برای ارزیابیچارچوبها از دو نقطه نظر معرفی كردهایم، دیدگاه اول بر اساس نیازهای غیركاركردی حیاتی برای موفقیت سیستمهای دولتالكترونیك، دومین دیدگاه بر اساس موضوعهای توسعه است

چكیده

توسعه سیستمهای دولت الكترونیك با چالشها و مسائل زیادی مانند مجتمع سازی، پیچیدگی و نبود استانداردها رو به رو است.معماری سازمانی یك ابزار كارآمد برای غلبه بر این چالشها در نظر گرفته شده و یكی از مراحل مهمی كه باید مورد توجه قرار گیرداست. چارچوبهای بسیاری وجود دارند كه توصیه شدند اما آنها در محتوا و (EAF) انتخاب یك چارچوب معماری سازمانی مناسبببینده نهایی متفاوت هستند. در این مقاله یك ارزیابی از چهار چارچوب معماری گسترده را ارائه میدهیم. ما معیارهایی را برای ارزیابیچارچوبها از دو نقطه نظر معرفی كردهایم، دیدگاه اول بر اساس نیازهای غیركاركردی حیاتی برای موفقیت سیستمهای دولتالكترونیك، دومین دیدگاه بر اساس موضوعهای توسعه است


مطالب دیگر:
📌دانلود پاورپوینت شناخت تیم (فصل هشتم کتاب مبانی رفتار سازمانی استیفن رابینز ترجمه پارسائیان و اعرابی)📌دانلود پاورپوینت ارتباطات (فصل نهم کتاب مبانی رفتار سازمانی استیفن رابینز ترجمه پارسائیان و اعرابی)📌دانلود پاورپوینت رهبری (فصل دهم کتاب مبانی رفتار سازمانی استیفن رابینز ترجمه پارسائیان و اعرابی)📌دانلود پاورپوینت قدرت و سیاست (فصل یازدهم کتاب مبانی رفتار سازمانی استیفن رابینز ترجمه پارسائیان و اعرابی)📌دانلود پاورپوینت تعارض و مذاکره (فصل دوازدهم کتاب مبانی رفتار سازمانی استیفن رابینز ترجمه پارسائیان و اعرابی)📌دانلود پاورپوینت ساختار سازمانی (فصل سیزدهم کتاب مبانی رفتار سازمانی استیفن رابینز ترجمه پارسائیان و اعرابی)📌دانلود پاورپوینت تكنولوژی و طرح ریزی شغل (فصل چهاردهم کتاب مبانی رفتار سازمانی استیفن رابینز ترجمه پارسائیان و اعرابی)📌دانلود پاورپوینت ارزیابی عملكرد و سیستم پاداش (فصل پانزدهم کتاب مبانی رفتار سازمانی استیفن رابینز ترجمه پارسائیان و اعرابی)📌دانلود پاورپوینت فرهنگ سازمانی (فصل شانزدهم کتاب مبانی رفتار سازمانی استیفن رابینز ترجمه پارسائیان و اعرابی)📌دانلود پاورپوینت تغییر و بهبود سازمانی (فصل هفدهم کتاب مبانی رفتار سازمانی استیفن رابینز ترجمه پارسائیان و اعرابی)📌دانلود پاورپوینت رفتار سازمانی (فصل اول کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیان)📌دانلود پاورپوینت معنی و مفهوم کار (فصل دوم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیان)📌دانلود پاورپوینت پویایی گروهی و میان گروهی (فصل دهم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیان)📌دانلود پاورپوینت رفتار شهروندی سازمانی (OCB)📌دانلود پاورپوینت رهبری و ارتباطات سازمانی📌دانلود پاورپوینت (اسلاید) ساختار اجتماعی سازمان📌دانلود پاورپوینت (اسلاید) سازمانهای یادگیرنده📌دانلود پاورپوینت سبک های ارتباطی در سازمان📌دانلود پاورپوینت (اسلاید) سرمایه فكری و اجتماعی📌دانلود پاورپوینت سلامتی و ایمنی کارکنان📌پاورپوینت (اسلاید) سازمانها سیستمهای عقلایی، طبیعی و باز📌دانلود پاورپوینت صندوق زمین و ساختمان📌دانلود پاورپوینت فرهنگ سازمانی، تعاریف ، نظریات، کارکردها📌دانلود پاورپوینت کارآفرینی استراتژیک📌دانلود پاورپوینت کارآفرینی سازمانی